УЧИТЕЛИ

САМООЦЕНКА

на качеството на професионалното образование в Професионална гимнация по транспорт, обслужване и лека промишленост- гр. Добрич

по заповед на министъра на МОМН № РД09-1138/14.07.2009г.

Критерий „Постигнато равнище в учебния процес”

Относителен дял на напусналите системата на професионалното образование - 5%

Относителен дял на квалифицираните учители - 0%

Относителен дял на учениците, придобили степен на професионална квалификация - 90%

Относителен дял на социалните партньори, участвали в провеждането на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация - 0%

Относителен дял на учениците, извършили практическо обучение на реални работни места при работодатели - 100%

Критерий „Обхват в извънкласни и извънучилищни дейности”

Относителен дял на учениците, участвали в извънкласни и извънучилищни дейности - 30%

Относителен дял на професионалните гимназии, защитили проекти и програми на международно, национално и регионално ниво - 0%

Критерий „Осигурени условия за учене през целия живот”

Брой професионални училища, осъществяващи професионално образование и обучение на лица на 16 годишна възраст - 0%

Брой лица, навършили 16-годишна възраст, обучавани в самостоятелна, вечерна и/или задочна форма за придобиване на професионално образование - 10%

Брой лица, навършили 16-годишна възраст, обучавани в квалификационни курсове за професионална квалификация - 0%

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ в ПГ по ТОЛП - ТЕОРИЯ

инж. Снежана Милчева Жечева - направление "Общотехнически дисциплини" ИКТ

инж. Нели Георгиева Петрова - направление "Транспортна техника" и "Икономика"

инж. Марин Димитров Маринов - направление "Транспортна техника"

инж. Господин Демирев Господинов - направление "Транспортна техника"

инж. Марияна Михайлова Жекова - направление "Електронтехника и електроника"

инж. Васил Василев - направление "Електронтехника и електроника"

Пенка Йорданова Андонова - направление "Конструиране и моделиране на облекло от текстил"

Диана Петрова Панчева - направление "Фризьорство"

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ в ПГ по ТОЛП - ПРАКТИКА

Петър Андонов Петров - направление „Транспортна техника – учебна практика”

Гочо Господинов Иванов - направление „Транспортна техника – учебна практика”

Пенка Йорданова Андонова - направление "Конструиране и моделиране на облекло от текстил"

Диана Петрова Панчева - направление "Фризьорство"

Георги Добрев Георгиев - направление "Управление на МПС"

Митко Михалев Колев - направление "Управление на МПС"

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ПГ по ТОЛП-ДОБРИЧ

ЗА ПЕРИОДА 2006-2011 НЯМА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОСРОЧЕНИ ИЛИ ОТЛОЖЕНИ ПЛАЩАНИЯ

МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

1.Лек автомобил Дачия Логан-2011г.

2.Лек автомобил Дачия Логан-2012г.

3.Товарен автомобил Мерцедес 1317-2006г.

4.Мотокар

5.Автовишка

6.Мултимедийни кабинети по общообразователна и професионална подготовка

Учебната практика се провежда в и реални условия в сервизите на:

- ТСТ АУТО град Добрич собственик - Тодор Недялков председател на училищното настоятелство.

- ЕТ “НЕДМОБИЛ”- Н. АЙВАЗОВ град Добрич ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА.

- Пътно строителство АД гр. Добрич Изпълнителен директор: инж. Валентин Викторов Зеленченко.

- СКОРПИОН ТРАНС ЕООД – град Добрич

- НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ПРОЕКТ BG 2003/004-937.11.01-1.020 по програма ФАР 2003/AE/GRANTS “АЛТЕРНАТИВНА ЗАЕТОСТ”

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЗИ - Български език и литература

2008/2009 учебна година - Среден 3.38

2009/2010 учебна година - Добър 3.77

2010/2011 учебна година - Добър 3.52

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЗИ - География и икономика

2008/2009 учебна година - Среден 3.37

2009/2010 учебна година - Слаб 2.87

2010/2011 учебна година - Среден 3.25

РЕЗУЛТАТИ ВИПУСК 2010/2011 година - 51 ученици от които:

- с диплом за средно образование - 28

- със свидетелство за професионална квалификация - 44

- със свидетелство за управление на МПС категория "В"- 32

- със свидетелство за управление на МПС категория "С"- 12

- със свидетелство за придобиване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията - 20

- със свидетелство за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на подемни кранове до 16 тона - 18

- със свидетелство за придобиване на правоспособност “машинист на подвижни работни площадки” - 18

Решен социален проблем за учебната 2011/12 година. Осигурен безплатен превоз за учениците живущи извън град Добрич. Под патронажа на РИО град Добрич с разрешение на МОМН град София.